PROMOCJE
Podkrzesywarka akumulatorowa 530iP4 Husqvarna
Podkrzesywarka akumulatorowa 530iP4 Husqvarna

2 799,00 zł

Cena regularna: 2 999,00 zł

Najniższa cena: 2 999,00 zł
szt.
Automower®320 NERA robot koszący Husqvarna
Automower®320 NERA robot koszący Husqvarna

13 449,00 zł

Cena regularna: 14 890,00 zł

Najniższa cena: 13 449,00 zł
szt.
Automower®315 Mark II robot koszący Husqvarna
Automower®315 Mark II robot koszący Husqvarna

8 149,00 zł

Cena regularna: 10 490,00 zł

Najniższa cena: 8 149,00 zł
szt.
Automower®430X NERA robot koszący Husqvarna
Automower®430X NERA robot koszący Husqvarna

17 849,00 zł

Cena regularna: 18 790,00 zł

Najniższa cena: 18 100,00 zł
szt.
Automower®430X robot koszący Husqvarna
Automower®430X robot koszący Husqvarna

14 990,00 zł

Cena regularna: 17 890,00 zł

Najniższa cena: 14 990,00 zł
szt.
Automower®450X NERA robot koszący Husqvarna
Automower®450X NERA robot koszący Husqvarna

20 390,00 zł

Cena regularna: 24 690,00 zł

Najniższa cena: 20 390,00 zł
szt.
Wykaszarka Husqvarna 553RS
Wykaszarka Husqvarna 553RS

3 239,00 zł

Cena regularna: 3 649,00 zł

Najniższa cena: 3 239,00 zł
szt.
Automower®405X robot koszący Husqvarna
Automower®405X robot koszący Husqvarna

9 290,00 zł

Cena regularna: 10 990,00 zł

Najniższa cena: 9 290,00 zł
szt.
Automower®415X robot koszący Husqvarna
Automower®415X robot koszący Husqvarna

12 490,00 zł

Cena regularna: 13 490,00 zł

Najniższa cena: 12 490,00 zł
szt.
Kosiarka o zerowym promieniu skrętu Z242F Husqvarna
Kosiarka o zerowym promieniu skrętu Z242F Husqvarna

26 900,00 zł

Cena regularna: 29 900,00 zł

Najniższa cena: 26 900,00 zł
szt.
Rider R 214TC Husqvarna z zestawem tnącym Combi 94cm
Rider R 214TC Husqvarna z zestawem tnącym Combi 94cm

19 890,00 zł

Cena regularna: 21 190,00 zł

Najniższa cena: 19 890,00 zł
szt.
Pilarka Husqvarna 120 Mark II
Pilarka Husqvarna 120 Mark II

890,00 zł

Cena regularna: 999,00 zł

Najniższa cena: 890,00 zł
szt.

GWARANCJA

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU "Siekiera z grawerem" zwany dalej: "Regulaminem"


[Organizator]
§ 1

 1. Organizatorem konkursu "Siekiera z grawerem” (zwanym dalej: "Konkurs") jest Firma Las24.pl Lasogrod Fotowolt24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Słowackiego 157 o numerze NIP: 796 298 18 03 (zwanym dalej: "Organizator").

 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. „O grach losowych”

 3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz w celach wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 4. Udział w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Konkursie jest dobrowolne.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

§ 2

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. W konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Zgodę (w formie elektronicznej, np. skan lub zdjęcie pisma) należy przesłać na adres: sklep@lasogrod.pl

 3. Zgoda, o której mowa w ust.2, powinna obejmować zgodę na udział w Konkursie, w tym również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób.

 5. Konkurs trwa od 15.09.2023r do 24.009.2022r. do godz. 12:00

 6. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. polubić post konkursowy oraz zaobserwować nasz profil na facebooku/polubić naszego funpage

b. odpowiedzieć na pytanie konkursowe

7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).
8. Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora, na opublikowanie danych jako zwycięzcy, a w szczególności na otrzymywanie wiadomości email o charakterze marketingowym związanych z ofertą sklepu internetowego lasogrod.pl


[Nagrody]
§ 3

 1. Organizator przewidział rozdanie 1 nagrody głównej

 2. Nagrodę wygrywa Uczestnik, którego odpowiedź konkursowa będzie najoryginalniejsza o czym zadecyduje Komisja, wybrana przez Organizatora Konkursu, kierując się kryterium oryginalności zaproponowanych treści.

 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej po zakończeniu konkursu i podjęciu decyzji przez Komisję w terminie do dnia 25.09.2022r. o godz. 12:00

 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na funpage lasogrod.pl

 5. Nagrodą Główną w Konkursie jest siekiera marki Krumpholz z wygrawerowanym na trzonku napisem.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych

 7. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

 8. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

 9. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.

 10. W zakresie przyznanych nagród, Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

a. za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora,

b. za prawidłowość i terminowość doręczenia nagrody w imieniu Organizatora w związku
z prowadzeniem Konkursu, z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród.


     
[Reklamacje]
      § 4

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem: "Konkurs lasogrod.pl

 2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 14 dni od dnia zakończenia konkursu.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

  [Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]
  § 5


 5. 1.Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu
  2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
  3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie Organizatora www.lasogrod.pl z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwera.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
  5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie.
  6. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej.
  7. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.


 [Przetwarzanie Danych Osobowych]
  § 6

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
2. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, wysyłki nagród, wysyłania informacji związanych z Regulaminem, celów marketingowych związanych z promocją Konkursu.
3. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku przyznania nagrody, wyraża zgodę na opublikowanie jego Imienia i Nazwiska oraz zdjęć z wygraną nagrodą na stronie internetowej
www.lasogrod.pl, a także na prowadzonym przez Organizatora funpage na platformie społecznościowej Facebook i Instagram


[Postanowienia Końcowe]
 § 7

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji

 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.

 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz ogólnie obowiązujących przepisów.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2023r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium